Marketing Cooperatie Regio Utrecht (MC-RU)

De Marketingcoöperatie Regio Utrecht (MC-RU) is opgericht in maart 2023 door 3 DMO’s (Utrecht Marketing, Woerden Marketing, RBT Heuvelrug & Vallei), heeft in juni 2023 haar oprichtingsvergadering gehouden met 8 DMO’s en is inmiddels 9 DMO’s groot uit de regio Utrecht. MC-RU is een samenwerking van Woerden Marketing, RBT Heuvelrug & Vallei, Utrecht Marketing, Citymarketing Amersfoort, Tussen Lek & Linge, VVV Kromme Rijnstreek, VVV Spakenburg, Uit in IJsselstein en Visit Gooi en Vecht.

De coöperatie is voortgekomen uit het succesvolle en al jaren lopende project Visit Utrecht Region. Met deze vorm willen de DMO’s in de regio hun samenwerking robuuster maken en versterken terwijl de DMO’s zelfstandige organisaties blijven. De provincie Utrecht heeft MC-RU aangewezen als DAEB (Dienst van Algemeen Economisch Belang) en vraagt de leden van de coöperatie om activiteiten uit te voeren in het kader van haar Omgevingwetprogramma Recreatie en Toerisme 2022-2025.

Doelstelling
Primair wil MC-RU de samenwerking in de regio Utrecht versterken op de terreinen recreatie en toerisme. Zodoende kunnen we samen de bezoekersstromen spreiden in ruimte en tijd, de gastvrijheidseconomie positief beïnvloeden en haar lokale schaalniveau vergroten. De activiteiten van de coöperatie dragen bij aan een vitale en leefbare regio.

Strategische keuzes
MC-RU continueert de strategische keuzes en thema’s waarover eerder consensus was in het meerjarenplan 2022-2025 dat de samenwerkende DMO’s maakten in het kader van Visit Utrecht Region:

  1. Inzet op waardevol passend bezoek: dit zijn bezoekers die interesse hebben in het profiel en het aanbod (en het DNA van de regio), nauwelijks overlast bezorgen, zorgen voor bestedingen en meegaan in het ritme van de bewoners.
  2. Beleving per fiets centraal: ons gebied is met haar fietsinfra bij uitstek geschikt voor fietsen, het is een duurzame manier van verplaatsen die bovendien weinig ruimte inneemt.
  3. Spreiding in ruimte en tijd: de hele regio profiteert mee van het bezoek, ook kleinschalige en tot nu toe niet zichtbare plekken en evenementen. Dit sluit aan op het landelijk en provinciaal beleid.

Thema’s
De regio heeft veel te bieden maar met een keuze van invalshoeken maken we de regio herkenbaarder voor de recreant en bezoekers.

  1. Heritage: een breed aanbod van nationaal én internationaal top cultuur en erfgoed.
  2. Landscapes: een grote variatie aan landschappen en routes.
  3. Vibes: veel plekken die reuring bieden zoals events, activiteiten en beleving.